quinta-feira, 15 de novembro de 2012

Índice Alfabético

Advasana
Agnisar Kriya
Ajapa Japa 
Akarna Dhanurasana
Akashi mudra
Ananda madirasana
Antar mouna
Ardha baddha padmottanasana
Ardha chandrasana
Ardha matsyendrasana 
Ardha padma padottanasana
Ardha padma paschimottanasana
Ardha padmasana
Ardha shalabhasana
Ashtanga namskar
Ashua sanchalanasana
Ashuini mudra
Astavakrasana

Badha padmasana
Baddha yoni asana
Baka dhyanasana
Bakasana
Balanceo
Basti
Bhadrasana
Bhastrika pranayama
Bhramari pranayama
Bhuchari mudra
Bhuyangani mudra
Bhujangasana
Bhumi pada mastakasana
Bhu namanasana
Bicicleta
Bramacharyasana

Chakki chalasana
Chandrasana
Chin mudra

Danda dhauti
Danta dhauti
Dhanur akarshan asana
Dhanurasana
Dhauti
Dolasana
Druta halasana
Dui jasta bhujangasana
Duikonasana
Dui pada kandharasana
Dui pada sirasana

Eka jasta bhujangasana
Eka pada baka dhyanasana
Eka pada padmottanasana
Eka pada pranamanasana
Eka padasana
Eka pada sirasana

Flexão de codo
Flexão dos dedos das mãos
Flexão dos dedos dos pés
Flexão dos pulsos
Flexão dos joelhos
Flexão dos tobillos

Garbhasana
Garudasana
Gomukhasana
Gorakshasana
Grivasana
Gupta padmasana
Gyana mudra

Hatha Yoga
Hridra dhauti
Halasana
Hanasana
Hanumanasana
Hasta pada angushthasana
Hasta uttasana

Jala basti
Jalandhara bhandha
Jala neti 

Kaki mudra
Kandharasana
Kapalbhati
Kapalbhati pranayama
Kapaliasana
Kati chakrasana
Khechari mudra
Kukkutasana
Kunyal Kriya
Kurmanasa

Laghu shankha prakshalan
Lakadi kandasana
Lolasana


Manduki mudra
Maha bandha
Maha bheda mudra
Maha mudra
Makarasana
Mariposa
Maryasana
Matsyasana
Matsya kridasana
Mayurasana
Madia mariposa
Meru akarshanasana
Merudandasana
Meru prishthasana
Meru uakrasana
Movimento de cuello
Mula bhandha
Mulabhandasana
Mula Shodhanam
Murchha pranayama
Murdhaasana

Nadi sodhan pranayama
Namaskar
Nasikagra drishti
Natray asana
Natavara asana
Naukasana
Nauka sanchalana
Nauli
Naumukhi mudra
Neti
Niralamba paschimottanasana
Niralamba sirshasana

Olhos

Pada angushthasana
Padahastasana
Padadirasana
Pada prasar paschimottanasana
Padma mayurasana
Padma niralamba sirshasana
Padmasana
Padma Sarvangasana
Parivritti janisirshasana
Parvatasana
Paschimottanasana
Paschimottanasa dinâmica
Pashini mudra
Passo de pato
Pauanmuktasana
Pranamanasana
Prana mudra
Pranayama
Prishthasana
Purna Bhujangasana
Purna dhanurasana
Purna halasana
Purna matseadryasana
Pruna shalabhasana
Purva Halasana

Rassi khichana
Relaxação animal
Rotação de ombros
Rotação de pulsos
Rotação de pernas
Rotação de joelhos
Rotação de tobillo

Salamba sirshasana
Samakonasana
Santolanasana
Saral dhanurasana
Sarpasana
Sarvangasana
Setu asana
Shakti bandha
Shalabhasana
Shambhavi mudra
Sankha prashalan
Shahnmukhi mudra
Shashankasana
Shashanka bhujangasana
Shavasana
Siddha yani asana
Simhasana
Sirsha angustha yogasana
Sisha padasana
Sirshasana
Shitali pranayama
Shitkari pranayama
Shhitkkrama kalbhati
Stambhasana
Sthal basti
Suastikasana
Sukhasana
Sumeru asana
Supta vajrasana
Surya bheda pranayama
Surya namaskar
Sutra neti

Tadagi mudra
Tadan kryia
Tadasana
Tiryaka bhujangasana
Tiryaka tadasana
Tolangulasana
Torção da coluna
Trikonasana
Trataka

Udar akarshan asana
Uddiyana bandha
Ujjayi pranayama
Urdhua padmasana
Ushtrasana
Utthanasana
Utthan eka pada sirasana
Utthan prishthasana
Utthita hasta merudandasana
Utthita hasta padangustasana
Utthita lolasana
Utthita janu sirshasana

Varisara dhauti
Vahnisar dhauti
Vaman dhauti
Vashishthasana
Vastra dhauti
Vatayanasana
Vatkrama kapalbhati
Vatsara dhauti
Vajrasana
Vajra Hamsasana
Vajroli mudra
Vayu nishkasana
Viparita karani mudra
Virasana
Vishnu mudra
Vrischikasana
Vyakhra kriya
Vyaghra kriya
Vyaghrasana
Vyutkrama kapalbhhati


Yestikasana
Yoga Nidra
Yoga mudra
Yoni mudra


Nenhum comentário:

Postar um comentário